20204-2104 โปรแกรมนำเสนอ


ผู้สอน
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204-2104 โปรแกรมนำเสนอ

Class ID
54183

Class Code
20204-2104

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 2-2-3

  1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board)

  2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมนำเสนอ

  3. สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

  4. สามารถใช้เทคนิคพิเศษ และใส่มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board)

  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

  3. สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

  4. ใช้เทคนิคพิเศษและใส่มัลติมีเดียในการนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board) หลักการทำงานของโปรแกรมนำเสนอ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ ใช้เทคนิคพิเศษ และใส่มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)