2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ผู้สอน
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Class ID
54187

Class Code
2001-1003

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เข้าใจหลักและวีธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  2. ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ

3.ประยุกต์หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  1. มีเจตคติที่ดีต่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำเนิน

ชีวิต ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา

พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะของรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  2. ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามหลักการและกระบวนการ

  3. ปฏิบัติกิจกรรมดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)