เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ลักษณะรายวิชา

รหัสวิชา  2201-2405  ชื่อวิชา  การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

จำนวนหน่วยกิต  2  หน่วยกิต  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  4  ชั่วโมง  รวม  72  ชั่วโมงต่อภาคเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล

2. เข้าใจลักษณะการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3. เข้าใจประเภทของโปรแกรมฐานข้อมูล

4. มีทักษะในการทำงานโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมฐานข้อมูล

2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในการเก็บ ค้น จัดการข้อมูล

3. ใช้คำสั่งในโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลขนาดเล็ก

 

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของฐานข้อมูล การเลือกใช้โปรแกรมฐาน

ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บข้อมูลด้วยตารางข้อมูล การป้อนและแก้ไขตารางข้อมูล

การค้นหาข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล

การสร้าง รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น