ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เรียนวันอังคาร 08.40 - 13.30