ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนเวลา 09.40-14.30