เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TM501 Technology Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพในตลาด ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะปัจจัยด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจภายใต้สภาวะต่างๆ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ การกาหนดและการดาเนินนโยบายภาครัฐและเอกชนที่มีผลต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี