เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (บัญชี 54)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย