เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

100-007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ระยอง

 

 คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย