100-007 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ฉัตรทอง นกเชิิดชู

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ระยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

                     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย