6/3-2/55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง 30117  โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม