5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (sec003)


ผู้สอน
อาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (sec003)

Class ID
54319

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คำอธิบายวิชา

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรมการพัฒนาตามสายอาชีพ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทำแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล กาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)