home5/1 เทอม 2 ปี 2555
personperson_add
5/1 เทอม 2 ปี 2555

ผู้สอน
นางสาว รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5/1 เทอม 2 ปี 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5434

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ง 32102  เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำอธิบายรายวิชา

 

วิชา ง 30244 การเขียนโปรแกรม 2

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)