ว20217 หลักการเขียนโปรแกรม ม.2 กลุ่ม 2 อังคาร 2-3


ผู้สอน
นางสาว เบญจมาศ เรืองนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว20217 หลักการเขียนโปรแกรม ม.2 กลุ่ม 2 อังคาร 2-3

Class ID
54346

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ หลักการ ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักการของการของคอมพิวเตอร์   การแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อธิบาย สืบค้น ฝึกปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกิดทักษะในการความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ หลักการ ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้หลักการของการของคอมพิวเตอร์ การแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษา  คอมพิวเตอร์

    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีเจตคติที่ดี  ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ หลักการ ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ปัญหา  โดยใช้หลักการของการของคอมพิวเตอร์ การแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษา  คอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่าย
 3. รู้ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 4. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 5. สามารกออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 6. ปลูกฝังนิสัยการทำงานอย่างมีระบบและสามรมารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

   รวม 6 ผลการเรียนรู้
  

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)