ปวช 2 การใช้โปรแกรมกราฟิก

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัสวิชา  2201-2419  ชื่อวิชา  การใช้โปรแกรมกราฟิก

หน่วยกิต   3(4)  เวลาเรียน   3    ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน    นางวีนา   ยอดทอง   

โทรมือถือ    0894981399

E-mail: [email protected]