ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5/1, 5/2, 5/3


ผู้สอน
นางสาว นิศา สุนิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5/1, 5/2, 5/3

Class ID
54382

Class Code
ค32204

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
คำอธิบายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้จำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน กราฟและค่าสัมบูรณ์ ของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว สมการพหุนาม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับแฟคทอเรียล n วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และ กฎที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)