homeนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202-2003)
person
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202-2003)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202-2003)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5441

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนความรู้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการได้ทั้งในและนอกห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)