home344-201
person
344-201

ผู้สอน
Jane Duangsuwan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5444

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

344-201 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)