ETI5301

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)