ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ETI5301


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5446

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)