เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI5301

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)