homeETI5301
person
ETI5301

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI5301

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5446

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)