homeETI5301
personperson_add
ETI5301

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI5301

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5446

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  3 (2-2-5) หน่วยกิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)