2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


ผู้สอน
นพสถิตย์ เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Class ID
54460

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน
  3. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์
  3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์
  4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)