homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการสร้างเว็บไซต์
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการสร้างเว็บไซต์

ผู้สอน
นาย สิริ หิรัญบริรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาการสร้างเว็บไซต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5447

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 การประยุกการสร้างเว็บไซต์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การสร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บเพจ เว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเำพื่อรองรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประยุกต์สร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การแทรกมัลติมีเดียสื่อ

- ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และอัพโหลดเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลและข่าวสารเข้าสู้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

จำนวน 1.0 หน่วย / ภาคเรียน / ปี
จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)