เพิ่มเติม 200 ศ20250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มเติม 200 ศ20250 ทฤษฎีดนตรีสากล 4

Class ID
54472

Class Code
ศ20250

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

	มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้เครื่องหมายย้อน การซ้ำ บันไดเสียงทั้งเมเจอร์ และไมเนอร์ 	

	สามารถใช้เครื่องหมายย้อนที่ด้านเพลงตามตำเหน่งเดียวการใช้เครื่องหมายย้อนสองตำแหน่งการใช้	เครื่องหมายประทุน การซ้ำทั้งเป็นกลุ่มและการซ้ำเป็นห้อง และบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์

	เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผล ตลอดจน	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียน	สามารถใช้ทักษะในการบรรเลงหรือ การฟัง ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายย้อนได้ทั้งท้ายตำแหน่งและสองตำแหน่ง

2. นักเรียนสามารถเข้าใจโน้ตซ้ำทั้งแบบกลุ่ม และแบบเป็นห้องในบทเพลงได้

3. นักเรียนสามารถเข้าใจบันไดเสียงทางเมเจอร์ และไมเนอร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)