เพิ่มเติม 300 ศ20252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มเติม 300 ศ20252 ทฤษฎีดนตรีสากล 6

Class ID
54473

Class Code
ศ20252

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

		มีความเข้าในในความหมาย และหลักการคิด ทรัยแอด หรือคอร์ดโน้ต 3 ตัว คอร์ดทบเจ็ด คอร์ดในรูปพลิกกลับ ทั้งทางเมเจอร์ และไมเนอร์

		สามารถเข้าใจหลักการคิดคอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยหลักวิธีการคิด เทคนิคกระบวนการคิดตามหลักทฤษฎีดนตรีดนตรีสากล

		เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการบรรเลงหรือ การฟัง ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1. สามารถนำหลักการทางทฤษฎีเรื่องคอร์ดมาใช้ในบทเพลงหรือการวิเคราะห์บทเพลงได้

2. นักเรียนสามารถเข้าใจหลักการใช้คอร์ดธรรมดา และคอร์ดพลิกกลับทั้งเมเจอร์ และไมเนอร์ได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)