ขิม

คำอธิบายชั้นเรียน

e-class room สำหรับนักเรียนขิม สามารถแบ่งปันโน๊ตเพลง การบ้าน ส่งขาวสาร ต่าง ๆๆ