เพิ่มเติม 400 ศ30248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เพิ่มเติม 400 ศ30248 ทฤษฎีดนตรีสากล 2

Class ID
54540

Class Code
ศ30248

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

	มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บรรทัดห้าเส้น กุญแจประจำหลัก สัญลักษณ์ ทบเสียงคู่แปด และ	เครื่องหมายแปลงเสียง รวมทั้ง เอ็นฮาร์โมนิก ได้ในระดับเบื้องต้น

	สามารถเข้าใจวิธีการเขียนโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้อย่างเข้าใจ รู้หลักการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ได้อย่าง	ถูกต้องตรงตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล

	เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผล ตลอดจน	เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียน	สามารถ	ใช้ทักษะในการบรรเลงหรือ การฟัง ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

	1. นักเรียนสามารถเข้าใจ และเขียนโน้ตลงบรรทัดห้าเส้นได้

	2. นักเรียนสามารถใช้ และเข้าใจลักษณะสัญลักษณ์ และการใช้กุญแจประจำหลักได้

	3. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของเอ็นฮาร์โมนิกได้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)