ศ22104 ดนตรี 3 (201)


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ22104 ดนตรี 3 (201)

Class ID
54543

Class Code
ศ22104

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบของดนตรี โน้ตไทย โน้ตสากล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรีเปรียบเทียบการใช้องค์ประกอบ ดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน บทบาทของดนตรีในปัจจุบัน งานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

ฝึกอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี

ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง พร้อมทั้งบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ

รหัสตัวชี้วัด

# ศ2.1

ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7

# ศ2.2

ม.2/1, ม.2/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)