เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5721202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล Section 02 (Semester 2/2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

enlightened วัตถุประสงค์รายวิชา

            เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล สามารถออกแบบฐานข้อมูลในระดับต่างๆได้ อันประกอบด้วย ฐานข้อมูลระดับแนวคิด Conceptual Design ฐานข้อมูลระดับตรรก Logical Design และฐานข้อมูลระดับกายภาพ Physical Design รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

enlightened วันเวลาสถานที่เรียน

            จ(13.50 - 17.10) ห้อง 33.403

enlightened กำหนดการสอบปลายภาคเรียน

             วันที่ 22 ก.พ. 56   เวลา 10.00 - 12.00 ห้อง 33.305

 

***************************************