home5721202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล Section 02 (Semester 2/2555)
person
5721202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล Section 02 (Semester 2/2555)

ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
5721202 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล Section 02 (Semester 2/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5459

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

enlightened วัตถุประสงค์รายวิชา

            เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล สามารถออกแบบฐานข้อมูลในระดับต่างๆได้ อันประกอบด้วย ฐานข้อมูลระดับแนวคิด Conceptual Design ฐานข้อมูลระดับตรรก Logical Design และฐานข้อมูลระดับกายภาพ Physical Design รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

enlightened วันเวลาสถานที่เรียน

            จ(13.50 - 17.10) ห้อง 33.403

enlightened กำหนดการสอบปลายภาคเรียน

             วันที่ 22 ก.พ. 56   เวลา 10.00 - 12.00 ห้อง 33.305

 

***************************************


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)