Logistics and Supply Chain Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดำเนินงานของกิจกรรม โลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ่อุปทาน ต้นทุนโลจิสติกส์ และแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก