การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.2/2 (สัตวศาสตร์)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์     

แผนกวิชา สัตวศาสตร์

ประเภทวิชา เกษตรกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ