ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2000-1223 ชย.2/1*ชย.2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 2000 - 1223