ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2000-1223*ชก.3/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม 2000 - 1223