ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202ชย.1/1* ชย.1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  รหัส 2000 - 1202