ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2รหัส2000-1202*ชก.1/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 รหัส 2000 - 1202