ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ31204) ม.4/1,3,4,5


ผู้สอน
สิรินาถ มีทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ31204) ม.4/1,3,4,5

รหัสวิชา
54709

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม อ่านออกเสียง อธิบาย เขียนบรรยาย จับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล เลือกใช้ภาษา อภิปราย แนะนำ ค้นค้วา สืบค้น บนทึก สรุป ใช้ภาษา นำเสนอ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นำเสนอข้อมูล สรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์เรื่อง แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ตามความสนใจ ข้อมูลจากสังคม ขนบธรรมเนียมประเพภาษาที่ใช้แสดงณี และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คำบรรยาย เครื่องหมายสัญญลักษณ์ การใช้อุปกรณ์ ข้อความ บทความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น พจนานุกรม คำศัพท์ สำนวน ประโยค สารคดี บันเทิงคดี กราฟ สถิติ แผนภูมิ แผนภาพ ปคำพังเพย สุภาษิต สถานการณ์จริง สถานการณ์ จำลอง ระเด็นที่อยู่ในความสนใจ ภาษาที่ใช้แสดงความต้องการ ภาษาที่ใช้สื่อสาร ภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึก ภาษาที่ใช้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะตามกระบวนการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น สร้างความคิดรวบยอด นำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ พัฒนา แสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์โดย เสริสร้างให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา รักการเรียนภาษาอังกฤษ รักการอ่าน มีความอดทนพากเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีประสิทธิภาพในการสื่อความ มีขันติธรรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books