ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 เทอม 2 ม.3/5


ผู้สอน
นางสาว ธมนต์อร ทองยัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 เทอม 2 ม.3/5

Class ID
54710

Class Code
อ23102

สถานศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ศึกษาคำศัพท์ โครงสร้างประโยค และสำนวนการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยา ท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกทักษะทางภาษา โดยฝึกฟังคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ บทสนทนา นิทาน และเพลง ฝึกพูดโต้ตอบ แสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ฝึกอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง และบทอ่านสั่นๆ ฝึกเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว กรอกแบบฟอร์ม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสม สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เห็นประโยชน์ และตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)