เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการเขียนโปรแกรม ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์  การเขียนโปรแกรมในการสั่งงานหุ่นยนต์ให้ทำงานตามที่่โจทย์ต้องการ

โดยนำความรู้จากการเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นพื้นฐานในการควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน