คอมพิวเตอร์ คธ.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2