ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2รหัส3000-1202*ปวส1ชย4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2  รหัส 3000 - 1202