ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2รหัส3000-1202*ชฟ.4/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา 3000 - 1202