เทคโนโลยี ชั้น ม.1/7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7

มีสมาชิกทั้งหมด 40 คน


ที่มา : http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127046/42.jpg