home4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ
person
4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5479

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมการเข้าถึง การบุกรุกในคอมพิวเตอร์ ไวรัส และอื่น ๆ การวางแผนความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ และวิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่าย ความปลอดภัยทางกายภาพ การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)