home4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ
personperson_add
4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5479

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมการเข้าถึง การบุกรุกในคอมพิวเตอร์ ไวรัส และอื่น ๆ การวางแผนความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ และวิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่าย ความปลอดภัยทางกายภาพ การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)