เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4124103A - ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมการเข้าถึง การบุกรุกในคอมพิวเตอร์ ไวรัส และอื่น ๆ การวางแผนความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย การเข้ารหัสลับ และวิทยาการเข้ารหัสลับ ความปลอดภัยของการสื่อสารและเครือข่าย ความปลอดภัยทางกายภาพ การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 

วัตถุประสงค์              

๑.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในระบบสารสนเทศ

๓.      เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

๔.      เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ