ผู้สอน
นาย ณัฐพล สัจกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5480

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

ส 31222 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

      ศึกษาความหมายและประเภทของวัฒนธรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับโครงสร้างสังคมไทย การเมืองการปกครอง กฎหมายและการศาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศึกษาประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทา โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านการสืบทอดและการอนุรักษ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย