เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ส 31222 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 

      ศึกษาความหมายและประเภทของวัฒนธรรม สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับโครงสร้างสังคมไทย การเมืองการปกครอง กฎหมายและการศาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศึกษาประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทา โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านการสืบทอดและการอนุรักษ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย