เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (829131)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดียว และ สองประชากร
กรณีค่าเฉลี่ยและสัดส่วน ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ