สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (829131)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดียว และ สองประชากร
กรณีค่าเฉลี่ยและสัดส่วน ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ