homeสถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (829131)
personperson_add
สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (829131)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 (829131)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5481

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย สถิติเชิงอนุมานสำหรับประชากรเดียว และ สองประชากร
กรณีค่าเฉลี่ยและสัดส่วน ตลอดจนการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)