homeaccounting project 2/55
personperson_add
accounting project 2/55

ผู้สอน
person
นางสาว จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
accounting project 2/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5482

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการพัฒนาโครงการวิชาชีพการบัญชี บช3/4 ภาคเรียนที่ 2/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)