เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษา  วิเคราะห์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีและขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบและหลักการทำงานของในการใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน  วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                สามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรม  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  มีทักษะในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน   วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด