homeการออกแบบและเทคโนโลยี
personperson_add
การออกแบบและเทคโนโลยี

ผู้สอน
person
นาย ชัชวาลย์ กาจหาญ กาจหาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5484

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32102

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการออกแบบ การเขียนภาพฉาย การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ การออกแบบ เขียนภาพฉายและเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ระบบ หลักความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำด้านงานช่างออกแบบเพื่อการออกแบบและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความประหยัดคุ้มค่า มีความซื่อสัตย์ในการทำงานรักษาความปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน มองเห็นคุณค่าในการทำงาน และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้

1.             อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ได้

2.             อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้าได้

3.             อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศได้

4.             อธิบายองค์ประกอบของเทคโนโลยีได้

5.             บอกผลกระทบที่เกิดจากระบบของเทคโนโลยีได้

6.             บอกแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากระบบของเทคโนโลยีได้

7.             อธิบายความสำคัญของการออกแบบได้

8.             อธิบายการสร้างผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางเทคโนโลยีได้

9.             เข้าใจหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์

10.      สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้

11.      บอกวิธีการนำเทคโนโลยีสะอาดไปใช้อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

12.      ใช้โปรแกรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

13.      อธิบายขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)