homeป. 1-ป.6
personperson_add
ป. 1-ป.6

ผู้สอน
นางสาว ภัทรนันท์ เพิ่มพูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป. 1-ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5487

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

หลักสูตรท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)