ภาษาไทย


ผู้สอน
Pakdee Sornkaew
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

Class ID
54874

Class Code
ท23102

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา
คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.๓ ๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษา ซึ่งประกอบด้วย ๑.๑.การพัฒนาทักษะการอ่าน ๑.๒.การพัฒนาทักษะการเขียน ๑.๓.การพัฒนาทักษะการฟัง การดูและการพูด ๑.๔.หลักการใช้ภาษา ๒.วรรณคดีและวรรณกรรม ๒.๑.บทละครพูดการเห็นแก่ลูก ๒.๒.พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ๒.๓.พระบรมราโชวาท ๒.๔.อิศรญาณภาษิต ๒.๕.บทพากย์เอราวัณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)