home(2/2555) 802 203 Information Business Management
person
(2/2555) 802 203 Information Business Management

ผู้สอน
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
(2/2555) 802 203 Information Business Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5495

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ (Information Business Managemenet) 3 (3-0-6) 

ศึกษาวิธีการวางแผนและการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ โดยอยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่วางไว้ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินความเป็นไปได้ ความต้องการขององค์กร และ การติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)