เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(2/2555) 802 203 Information Business Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ (Information Business Managemenet) 3 (3-0-6) 

ศึกษาวิธีการวางแผนและการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ โดยอยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่วางไว้ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินความเป็นไปได้ ความต้องการขององค์กร และ การติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ