home(2/2555) 802 203 Information Business Management
personperson_add
(2/2555) 802 203 Information Business Management

ผู้สอน
person
ภาณุ(Phanu) วราภรณ์(Waraporn)
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
(2/2555) 802 203 Information Business Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5495

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

802 203 การจัดการธุรกิจสารสนเทศ (Information Business Managemenet) 3 (3-0-6) 

ศึกษาวิธีการวางแผนและการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ โดยอยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่วางไว้ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ การประเมินความเป็นไปได้ ความต้องการขององค์กร และ การติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)