419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย สถาบันสงฆ์ รวมทั้งการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดี การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ