เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย สถาบันสงฆ์ รวมทั้งการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดี การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ