home419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย
personperson_add
419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย

ผู้สอน
person
ผศ. พุทธรักษ์ ปราบนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
419 420 พุทธศาสนาในประเทศไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5497

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย สถาบันสงฆ์ รวมทั้งการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆ์ไทย อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณคดี การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)