homeรายวิชา สค 33009 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 3
personperson_add
รายวิชา สค 33009 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 3

ผู้สอน
person
นิสิตฝึกสอน วันเฉลิม ศิริพิพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา สค 33009 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
550

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

สาระสำคัญ
ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา หลักของพุทธศาสนา พุทธศาสนากับประชาธิปไตย พระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต แบบอย่างการดำเนินชีวิตจากบุคคลในพระพุทธศาสนา การสืบทอดพระพุทธศาสนาโครงสร้างทางสังคม การประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและความสำคัญของการปกครองระบบประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางการเมืองและแนวทางแก้ไข
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด ในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
2. วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนาหรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
3. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามข้อกำหนด
5. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
6. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
8. วิเคราะห์การฝึกฝน การพัฒนาตนเอง และการพึ่งพาตนเอง
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนเองนับถือตามที่กำหนด
10. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตามตัวอย่างที่กำหนด
11. วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปฎิ กหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่พระไตรปิฎก
12. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลต่อการพัฒนาชาติและโลก
13. วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
14. ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
15. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน
16. วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
17. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและเสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ
18. วิเคราะห์ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
19. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)