เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CI1001/CS101 Term 55/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา CI1001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Computer and Information Technology)

และ วิชา CS101  คอมพิวเตอร์และการประมวลผลสารสนเทศ  (Computer and Information Processing)คำอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและการป้องกัน กฎหมายและจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

หัวข้อ / เนื้อหารายวิชา

          1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

          2.  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

          3.  ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์

          4.  ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

          5.  ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงาน

          6.  ข้อมูลและการจัดการข้อมูล

          7.  การเขียนผังงาน

          8.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          9.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          10.  เทคโนโลยีสารสนเทศ

          11.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          12.  จริยธรรมและความปลอดภัย
 

การวัดและประเมินผล

          การวัดผลระหว่างภาค :   20% (งานมอบประจำภาคเรียน)

          การวัดผลกลางภาค :      40%

          การวัดผลปลายภาค :     40%
 

ตำราและเอกสารหลัก

          วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง.  2552.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่).  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.